Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Idag så var det äntligen dags. Efter över ett års arbete i omsorgsnämnden  i Uppsala att anta Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning för Uppsala kommun. Nedan är det tal jag höll i kommunfullmäktige angående programmet.

 

Ärade Kommunfullmäktige och åhörare.

I mars i år så fick vi här i Kommunfullmäktige lära oss mer av Peter Nobel om FNs historia, med ett särskilt fokus vad gäller arbetet kring konventionen för mänskliga rättigheter.

För att FN ska kunna säkerställa att grupper av personer som av olika anledningar inte har haft lika lätt att få sina rättigheter garanterade.
Trots konventionen om mänskliga rättigheter. Så har ytterligare särskilda konventioner antagits och ratificerats. Den mest kända är nog barnkonventionen. En annan av dem är konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006.
Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.Från och med den 14 januari 2009 gäller konventionen i Sverige.

Trots detta så har det varit ganska tyst om konventionen i Sverige. Framförallt när det gäller att tillämpa den i praktiken. Uppsala kommun har tyvärr inte varit något undantag. Oavsett majoritet.

När omsorgsnämnden satte igång med arbetet att ta fram ett nytt ”Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning”, så ville vi tänka nytt. Ett program av det här slaget är inte nytt i sig. Det finns i många kommuner. Men sättet som vi arbetat fram programmet på är nytt. Kanske unikt i Sverige men helt säkert unikt i Uppsala.

Inte ett ord har skrivits i programmet utan att funktionshinderrörelsen själva har deltagit. Politiker och tjänstemän har arbetat tillsammans med ledamöter som funktionshinderrörelsen själva har valt. För varje sakfråga och kapitel. Eftersom vi ville vara helt säkra att det här blir rätt.

Vi har inte pratat OM personer med funktionsnedsättning och eventuella behov eller problem när vi har tagit fram programmet. Vi har pratat MED personer med funktionsnedsättning när vi har tagit fram programmet. För att delaktighet är viktigt. På riktigt.

Fn konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en av grundstenarna för programmet. För att vi måste ta mänskliga rättigheter på allvar.  Att det är rättigheter.

För det här handlar inte om behjärtansvärda insatser. Eller att värna om de svaga. För sådana ord handlar nästan alltid om att en instans med makt, på ett villkorat sätt, ger till en mindre bemedlad grupp som därför ska vara ”tacksam”.
Ofta med ett förtäckt hot att det som ges kan tas tillbaka. Alltså att det handlar om makt. Inte om rättigheter.

Nej, det här programmet tar istället sin bas i att det handlar om just rättigheter. För att när samhällets uppbyggnad brister ta ansvar för att alla ändå kan ta del.
Det vill säga att som alla andra att kunna ta del av kommunens verksamhet på olika sätt. Programmet gäller alla nämnder, förvaltningar och bolag. Mänskliga rättigheter i praktiken.

För jag lovar att ingen positiv attityd i världen kan förvandla ett skrivet papper till punktskrift för den som behöver det. Inte heller kan ett glatt humör förvandla trappsteg till en ramp. För att få till det behövs rättigheter i praktiken. Från början. Med rättigheter så kommer också möjligheter.

Jag är stolt. Över Uppsala. Över samarbetet. Över våra tjänstemän. Tack! Och jag hoppas nu på stärkta möjligheter för delaktighet för fler av Uppsalas medborgare som leder till en ännu bättre gemensam framtid.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.